Categories
จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 ) ตารางเดินรถ เพชรประเสริฐ

รถทัวร์ ชลบุรี – จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 ) จ.กำแพงเพชร

ชลบุรี – จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 ) จ.กำแพงเพชร เส้นทางเดินรถทัวร์มีรถทัวร์ เพชรประเสริฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ จุดขึ้นรถ : ชลบุรี จุดจอด: บขส. จ.ชลบุรี จุดลงรถ : กำแพงเพชร จุดจอด: จุดจอด ต.สลกบาตร (ร้านอาหารขวัญ โภชนา 2 )